< Terug naar de website

Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producties en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Designbuddy verder te noemen Designbuddy;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van de voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Designbuddy en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Designbuddy.

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Designbuddy niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Designbuddy is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Designbuddy desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst/bevestiging van die opdracht.

2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, uren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Designbuddy niet.

2.3. Designbuddy stelt zijn maatwerk offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opmaak kosten, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Designbuddy bepaalt deze uren in alle redelijkheid maar zijn echter bij benadering.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Designbuddy de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Designbuddy en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Designbuddy bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van de productie komt door de wijziging te vervallen.

3.3. Een project wordt opgenomen zoals is overeengekomen. De inhoud van een grafische opmaak, webdesign, hosting, adviesdocument of welke dienst dan ook, is bij benadering tijdens de acceptatie medegedeeld maar blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Designbuddy behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de regie van een project. Designbuddy bepaalt de wijze waarop een project wordt vormgegeven en uitgevoerd.

3.4. Bij een gedeeld project kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere de aanlevering, inbouw montage en uitvoering. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de offerte.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Designbuddy in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief reis, parkeer en verblijfkosten en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reiskosten bedragen € 0,25 cent per kilometer.

4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, diensten, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Designbuddy gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als vermeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1 Designbuddy factureert in alle gevallen een aanbetaling van minimaal 25%, van het totaal bedrag, tenzij vooraf anders afgesproken. Bij projecten boven de € 700,- wordt 50% van het totaal bedrag gefactureerd. Indien er aanbetalingsvoorwaarden die in een factuur zijn opgenomen zijn leidend. 

5.2. Een aanbetaling dient vooraf te geschieden en te geschieden in de week waarin een project aanvangt. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur. De betaling van de factuur na de aanbetalingsfactuur dient binnen 30 dagen te geschieden.

5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 2 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Designbuddy alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.5. Alle door Designbuddy gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING

6.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van het project, zijn alle door Designbuddy ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 30% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Designbuddy ten gevolge van de annulering geleden schade. Indien er al reeds begonnen is aan een project zal de eerste aanbetaling van 30-50% niet worden terug betaald.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Designbuddy dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de verzending en/of montage en/of stroomstoring en/of ziekte en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Designbuddy kan worden toegerekend;

– wederpartij in een of meer verplichtingen jegens Designbuddy tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Designbuddy niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken, informatie, of faciliteiten ter beschikking te stellen.

7.3. Indien de werderpartij meer dan 14 dagen vertraging heeft bij de aanlevering van benodigde informatie (foto’s, teksten of formulieren) staat Designbuddy in het recht om de eerste volgende betalingstermijn te facturen. Indien de wederpartij meer dan 28 dagen ingebreke blijft met het aanleveren van informatie zal Designbuddy de volledige openstaande bedragen facturen.

7.4. Designbuddy maakt de website op basis van WordPress en gebruikt hiervoor verschillende plug-ins. Een deel van deze plug-ins zijn betaald, deze betaling zit gekoppeld aan het onderhoudspakket (of servicepakket). Indien het onderhoudspakket zal worden stopgezet door de klant zullen ook de betalingen voor deze plug-ins worden stopgezet dit kan gevolgen hebben voor het functioneren van de website. Designbuddy is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, schade of functioneren van/aan de website na het stop zetten van de betaalde plug-ins, onderhoudspakket (of servicepakket).

7.5 Designbuddy bied de mogelijkheid om de betaalde plug-ins alsnog af te nemen voor een vast bedrag per jaar zonder onderhoudspakket (of servicepakket), echter zal Designbuddy dan geen updates meer doen aan de website en zal voor wijzigingen het uurtarief moeten worden betaald. 

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Designbuddy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

8.2. Designbuddy is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Designbuddy.

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Designbuddy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Designbuddy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Designbuddy zijn verstrekt, heeft Designbuddy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.

8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Designbuddy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

9.1. Designbuddy is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

9.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Designbuddy passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Designbuddy aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

10.2. Desginbuddy is in de in artikel 9 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Designbuddy voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

10.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Desginbuddy te leveren. Hij is eveneens verplicht Designbuddy op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Desginbuddy om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Designbuddy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele (schade)vergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Designbuddy of leidinggevende ondergeschikten.

11.2. Designbuddy evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

11.3. Designbuddy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

Artikel 12. OVERMACHT

12.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Designbuddy, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Designbuddy kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk-stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Designbuddy ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

12.2. Overmacht geeft Designbuddy het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 13. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Designbuddy of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

13.2. Designbuddy behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Designbuddy ter zake rechthebbende is.

13.3. Een Designbuddy opdracht mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Designbuddy.

Artikel 14. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien èèn of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1. De vestigingsplaats van Designbuddy is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Designbuddy moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Designbuddy is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Designbuddy gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.